Házirend

Házirend

Y HÁZ HÁZIREND


A Házirend célja, hogy meghatározza az Y Házban tartózkodó, illetve a Y Ház szolgáltatásait igénybevevő személyek (továbbiakban: szolgáltatást igénybe vevő személyek) és egyéb, az Y Ház területén tartózkodó személyek (továbbiakban együttesen: egyéb személyek) jogait, kötelezettségeit, illetve egymás közötti magatartásukat, valamint rögzítse azokat az alapvető szabályokat, amelyek lehetővé teszik az Y Ház szolgáltatásainak egyedülállóan kiemelkedő színvonalon történő, biztonságos nyújtását, illetve igénybevételét.

A Házirend rögzíti ezen kívül a Y Ház szolgáltatásainak rendeltetésszerű használatára, eszközei állagának megóvására, illetve a biztonságos üzemeltetésére vonatkozó rendelkezéseket is.

Az Y Ház jogosult a Házirendet bármikor egyoldalúan módosítani, amelyet az Y Házban kihelyez és az érintettek számára nyomtatott formában átad.

Általános rendelkezések

I.1. A Házirend személyi és területi hatálya

Jelen Házirend személyi hatálya mindenkire kiterjed, aki az Y Ház területén az Y Ház szolgáltatásainak igénybevétele, avagy egyéb célból tartózkodik (szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személyek).

A Házirend területi hatálya az Y Ház által használt teljes területre terjed ki.

A vendégek, illetve a látogatók a napijegyek, bérletek, illetve bármilyen más belépésre jogosító iratok megvásárlásával jelen Házirendben foglaltakat magukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el.

A napijegy illetve bármely bérlet megvétele, valamint az Y Ház területén bármilyen szolgáltatás igénybevétele, területének használata egyben a Házirend kifejezett elfogadását és tudomásulvételét jelenti.

A Házirend megtekinthető a Szülői váróban kifüggesztve, illetve az Y Akadémia weboldalán is (www.yakademia.hu).

I.2. Az Y Ház nyitvatartási rendje

Az Y Ház hétköznap 7-20 óráig, hétvégén 9-12 óráig tart nyitva, azonban az üzemeltető cég fenntartja a jogot a nyitvatartási idő módosítására.

I.3. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések

Az Y Ház területén az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

- funkcionális terem, személyi edzők

- funkcionális terem, csoportos órák

- központi dojo, küzdősport órák

- gyerek dojo, gyermekeknek nyújtandó szolgáltatások

- központi dojo, egyéb fitnesz, alakformáló, Nippon Zengo csoportos órák

- szauna

- zsákterem, küzdősport órák, gyerektorna

A Y Ház szolgáltatásai kizárólag érvényes napi jeggyel, bérlettel, vagy egyéb, az Y Ház és egy másik fél által kötött szerződés, egyéb megállapodás keretében vehetők igénybe.

Amennyiben az Y Ház belépésre jogosító iratot bocsájt ki annak érvényességét az Y Ház minden belépéskor ellenőrzi, szükség esetén a vendégtől mindemellett beléptető ív aláírását kérheti. Minden vendég köteles a belépési jogosultság ellenőrzése céljából a belépésre jogosító okiratát bemutatni, szükség esetén aláírását adni. Amennyiben ezt bármilyen okból megtagadja, vagy ellenőrzés nélkül vagy az ellenőrzést kikerülve kíván belépni, úgy a szolgáltatásból további indokolás nélkül kizárható.

Az Y Ház alapszolgáltatással kapcsolatos területeire (Karate, Funkcionális sportok, Nippon Zengo, Alakformáló torna, szauna, konferenciák,  stb…) csak és kizárólag napijegy, bérlet vagy egyéb speciális jegy, jogosítvány, vásárlását, kezelését követően léphetnek be a vendégek.

A napijegy napi egy belépésre, akkor is maximum 3 órás terem használatra jogosít fel, illetve egy csoportos óra látogatására szolgál. Amennyiben a vendég egy napon több csoportos órán szeretne részt venni, több napi jegyet kell megvásárolnia.

A bérletek névre szólóak, azokat más személyre átruházni, vagy más személy használatába adni nem lehet. A kedvezményes bérletek és belépések kizárólag az arra jogosító igazolvány (pl.: fényképes diákigazolvány) felmutatásával vehetők igénybe. Az Y Ház jogosult a felmutatott igazolványokat – különösen azok érvényességét – ellenőrizni.

Az Y Ház a szolgáltatást igénybe vevők részére a ruhaváltáshoz, az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőhelyiségeket, illetve öltözőszekrényeket biztosít.  Az öltöző- és zuhanytérben, valamint a szauna előtt papucs használata kötelező. Az öltözőszekrényben tárolt dolgokért való felelősséget az Y Ház nem vállal.

A szolgáltatást igénybe vevők kötelesek távozáskor az öltözőszekrények kulcsait a szekrényben hagyni. Ennek elmulasztása esetén az Y Ház jogosult 1000,- Ft/nap napidíjat felszámítani. Az öltözőszekrény kulcsának elvesztése esetén a vendég köteles 2000,- Ft-ot a Y Ház részére megfizetni.

Az Y Ház egyoldalúan jogosult az eszközök (pl.: TRX kötél, ) használatának ellenértékét a bérlet díján felül meghatározni.

A talált tárgyakat minden az Y Ház területén tartózkodó személy az irodában köteles leadni. A talált tárgyakat az Y Ház egy hónapig őrzi, ezt követően megsemmisíti.

I.4. Az eszközök használatával és a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos konkrét rendelkezések

Az Y Ház szolgáltatásai kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban vehetők igénybe.

Az Y Ház szolgáltatásai kizárólag megfelelő váltóruha (sportruházat) és zárt váltócipő viselése mellett vehetők igénybe. A látogatók kötelesek a célnak megfelelő – így különösen nem balesetveszélyes –, tiszta és kulturált váltóruhát viselni a szolgáltatások igénybevétele során;

Az Y Ház szolgáltatásainak igénybevétele során a szolgáltatást igénybe vevő köteles a tisztaságra és a higiéniára vonatkozó, elvárható szabályokat betartani.

16 éven aluli személyek az Y Ház szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha, kivéve, ha azt a vendég részére az Y Ház vezetője a szülő írásos kérésére előzetesen engedélyezte és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során személyi edző, szakedző vagy 16 éven aluli személyenként 1-1 felügyelő segíti. 

Kivétel ez alól, ha az Y Ház a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit.

Fogyatékossággal élő személyek az Y Ház szolgáltatásait azzal a feltétellel vehetik igénybe, ha azt a vendég részére az Y Ház vezetője a fogyatékossággal élő személy kérésére előzetesen írásban engedélyezte, és a vendéget a szolgáltatások igénybevétele során az Y Ház által biztosított, avagy kívülről, kizárólag az érintett vendég edzésének szándékával érkező személyi edző, szakedző vagy fogyatékossággal élő személyenként 1-1 fő segíti. (Kivétel ez alól, ha az Y Ház a Házirend mellett külön szerződésben határozza meg az igénybevétel feltételeit, pl: saját edző biztosítása) A fenti egyedi feltételeket, azaz a nem Y Ház, hanem külsős személyi vagy szakedző igénybevételét az Y Ház csak a fogyatékkal élő vendég fogyatékosságát igazoló igazolványának bemutatása mellett tudja engedélyezni. A fogyatékossággal élő személy és az őt kísérő vendég vagy edző is külön-külön napijegy vagy bérlet megvásárlására kötelezett.

A szolgáltatások igénybevétele során csak zárt, műanyag palackban lévő folyadék fogyasztható;

A gyakorlatot végző, szolgáltatást igénybe vevő személyek megzavarása szigorúan tilos;

A szolgáltatások fertőző betegséggel rendelkező személyek által nem vehetők igénybe; a sportszolgáltatást segítő, támogató eszközöket, berendezéseket – ideértve különösen a termosztátot, a klímaberendezés vagy szauna hőfokszabályozót stb. – a látogatók nem használhatják, azokon a beállításokat nem változtathatják meg. Az ezzel kapcsolatos esetleges igények az irodában jelezhetőek.

I.5. Az Y Ház területére bevihető tárgyakkal, anyagokkal kapcsolatos rendelkezések

Az Y Ház területén a következő tevékenységek folytatása, illetve tárgyak bevitele tilos:

dohányzás, szeszes ital, drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása;

bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy (lőfegyver, lőszer, robbanóanyagok, robbantószerek, pirotechnikai eszközök);

élő állat, étel, ital (kivéve az Y Ház szülői várójában az Y Ház által tárolt és engedélyezett élelmiszerek);

olyan tevékenységet folytatni, vagy magatartást tanúsítani, amely az Y Ház szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba vagy jó erkölcsbe ütközik, bűncselekménynek minősül vagy közerkölcsöt sért; az Y Ház engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni, reklámot és egyéb marketing anyagot elhelyezni, hang- és képfelvételt készíteni, zenét szolgáltatni, illetve szerencsejátékot szervezni, vagy abban részt venni.

Az Y Ház területén kizárólag az Y Ház által jóváhagyott termékek (ételek, italok, egyéb élelmiszerek) fogyaszthatók. Étkezni, illetve bármilyen élelmiszert fogyasztani kizárólag az arra kijelölt helyen a szülői váróban lehet.

Az Y Ház területén kizárólag az Y Ház előzetes engedélye alapján helyezhetők el a következők:

vendéglátó egység, vendégeket kiszolgáló automata;

játékautomata, közhasznú elektromos készülékek stb.; valamint

reklám-, hirdetési- és egyéb marketing anyag.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személyek kötelesek a fenti rendelkezések megszegésével az Y Háznak okozott károkat – ideértve azt az esetet is, amikor az Y Ház köteles a károkozó helyett más személyek irányában helyt állni – megtéríteni.

I.6. A szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos szakmai támogatás

Az Y Házban kizárólag a vonatkozó hatályos normáknak megfelelő végzettségű, az Y Ház által engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, illetve oktatást, edzést, bármilyen képzést tartani. A szolgáltatást igénybe vevő személyek a szolgáltatásokkal kapcsolatban, kizárólag ezen személyektől kérhetnek és fogadhatnak el tanácsot.

Az Y Ház kizárja a felelősségét a más személyektől kapott tájékoztatás folytán bekövetkezett személyi sérülések, vagyoni károsodások, bármely kár vagy sérülés vonatkozásában.

I.7. Felelősségi szabályok

Az Y Ház területén található eszközök kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatók, a szolgáltatások kizárólag rendeltetésüknek megfelelően vehetők igénybe. A rendeltetésszerű használat tárgyában kizárólag az Y Ház által megbízott, megfelelő képzettséggel rendelkező (személyi) edző által adott felvilágosítás és tájékoztatás fogadható el. Az Y Ház területén tartózkodó más személyek által adott felvilágosítás elfogadásának következményeiért az Y Ház nem vállal felelősséget.

Az Y Ház nem vállal felelősséget továbbá az olyan személyi és vagyoni károk megtérítéséért, amelyek abból erednek, hogy a szolgáltatást igénybe vevő személy a rendeltetésszerű használattal ellentétesen használja az eszközöket, avagy a károsodás a jogszabályok, illetve a Házirend szabályainak be nem tartására vezethető vissza, vagy azt a károsult saját magatartásával maga okozta. Az ilyen jellegű károk megtérítéséért a károkozó felel.

Az Y Ház területén mindenki kizárólag saját felelősségére tartózkodhat, illetve az Y Ház szolgáltatásait mindenki kizárólag a saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe.

Az Y Ház területén bekövetkezett rendkívüli eseményeket, a berendezésekben keletkezett meghibásodásokat, és a Házirend megsértését az azt tapasztaló látogató köteles a további károk megakadályozása érdekében, késedelem nélkül az irodán vagy a 70/633-1007-es telefonszámon jelezni. Amennyiben a látogató ezen kötelezettségét elmulasztja, úgy köteles az ebből eredő károkat az Y Háznak vagy harmadik személy károsultaknak megtéríteni.

Az Y Ház szolgáltatásait igénybe vevők részére öltözőszekrényeket, amely térítésmentesen vehető igénybe. Az öltözőszekrény kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, azokban csak sport termek használatával alapvetően szorosan összefüggő tárgyak, ruházat, személyes holmi helyezhető el. Az Y Ház nem vállal felelősséget az értéktárgyak, készpénz, egyéb rendkívüli értékek eltűnése esetén, azaz amit a szolgáltatást igénybe vevők rendszerint nem szoktak egy edzőterembe, jelen esetben az Y Házba magukkal hozni.

Az öltözőszekrény kulcsát a vendég köteles magánál, mások számára nem hozzáférhetően, biztonságban tartani. Az Y Ház nem vállal semmilyen felelősséget az öltözőszekrényeken, értékmegőrzőn kívül, sportolás, edzés, várakozás közben a területén letett, elhelyezett tárgyakban bekövetkezett károkért, azok eltulajdonításáért illetve elvesztésért.

A látogatók kötelesek az Y Ház részére megtéríteni az általuk okozott károkat.

I.8. Kép- és hangfelvétel készítésével kapcsolatos rendelkezések

Az Y Ház minden termében, biztonsági, vagyonvédelmi célból kamerarendszer működik. Az Y Ház látogatója kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybe vételével róla rögzített videó felvétel készülhet és azt az Y Ház a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli, tárolja és használja fel.

A szolgáltatást igénybe vevő, illetve egyéb személy a szolgáltatás igénybevételével és a Házirend elfogadásával kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Y Ház tevékenységének, szolgáltatásainak bemutatására, népszerűsítésére készített képfelvételeket – ideértve különösen a mozgókép- és a fényképfelvételeket – az Y Ház akkor is felhasználhatja, ha a szolgáltatást igénybe vevő személy, egyéb személy a képfelvételeken szerepel. Az Y Ház vállalja, hogy a képfelvételeket kizárólag fenti célból – kivéve hatósági felhívásra történő adatszolgáltatás - használja fel, illetve továbbítja azt harmadik személyeknek. A fentiek időpontjáról az Y Ház előzetesen értesíti a vendégeit.

Erre figyelemmel a szolgáltatást igénybe vevő és egyéb személy ezen képfelvételeken történő megjelenítésével összefüggésben semmilyen igényt nem támaszthat az Y Házzal szemben, így különösen nem tilthatja le azok megjelenését, terjesztését, nem követelheti saját személyének felismerhetetlenné tételét, és azokkal összefüggésben nem érvényesíthet az Y Házzal szemben semmilyen díjigényt, pénzbeli követelést.

  1. Az Y Ház szolgáltatásainak használatára vonatkozó speciális rendelkezések

II.1. Funkcionális terem

A felszerelések törölköző használata mellett vehetők igénybe. A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a használat után letisztítani a kihelyezett fertőtlenítő folyadékkal és papírtörlővel. A teremben utcai cipő és papucs használata tilos.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használt gépeket, kézi- és tárcsasúlyokat az edzést követően alaphelyzetbe visszaállítani, illetve azokat a tároló helyükre visszahelyezni. A teremben kijelölt ügyeletes/felügyelő edző ezt köteles ellenőrizni, erre a figyelmet felhívni.

Az eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő személy alkatának és fizikai állapotának megfelelően, saját felelősségre, kérésre a szakmailag felkészült személyzet segítségével használhatók. Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapotának alkalmatlansága ellenére a szolgáltatást igénybe veszi, az ennek következtében bekövetkezett személyi és anyagi károkért az Y Ház  nem vállal felelősséget.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek a felszerelések, illetve a gyakorlatok végzése során fokozott körültekintéssel eljárni, azokat különösen úgy használni, illetve végezni, hogy mások egészségét, testi épségét ne veszélyeztessék.

A terembe kizárólag zárható műanyag palackban vihető be ital, minden más étel és ital bevitele, fogyasztása szigorúan tilos.

II.2. A termekben elérhető küzdősportokra és gyermekekre vonatkozó szabályok

A küzdősport edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt védőfelszerelésben látogathatóak, egyben a teremben kizárólag edző cipő használata engedélyezett.

A gyermekek részére a kesztyűt és a bandázst, fogvédőt és a fejvédőt, valamint az adott foglalkozáshoz és életkorhoz előírt védőfelszereléseket a szülők kötelesek biztosítani. A védőfelszerelések szükségességéről az edzők írásban tájékoztatják a szülőket. Amennyiben a gyermek a megfelelő védőfelszerelést nem viseli, vagy azt a szülő nem biztosítja, úgy a tanfolyamon illetve az órán nem vehet részt. A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 60 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük.

Az Y Ház szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek (4-10 éves korosztály) részére külön öltözőhelyiség kialakítva nincs. Ezt a tényt a szülők gyermekük részére történő jegy, illetve bérlet vásárlásával kifejezetten elfogadják. A gyermekek a nemüknek megfelelő öltözőt vehetik igénybe azonos nemű szülői kísérettel. A gyermekek öltözőhasználatáért a szülők vállalják a felelősséget.

A csoportos órákon résztvevő szülő, csak akkor hozhatja be kisgyermekét, ha annak a felügyeletét a csoport vezetőjével egyeztette, és az a gyermekfelügyelet normális szabályaival megegyező módon megoldható. Felügyelet nélkül tilos hagyni a gyerekeket.

A 4-6 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 7-10 éves kor között ajánlott.

 

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére az Y Ház nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a befizetett napijegy, havi bérlet stb. ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.3. A termekben elérhető gyermek foglakozásokra és gyermekekre vonatkozó szabályok

A gyermek foglalkozásokat az I.4. pontban foglaltakon túlmenően csak és kizárólag azon gyermekek vehetik igénybe, akinél ezt a szakedző kifejezetten írásban előzetesen engedélyezte.

A gyermek edzések és tanfolyamok kizárólag az előírt felszerelésben látogathatóak, a tatami szőnyegen végzett mozgások miatt a teremben edző cipő használata nem engedélyezett, a feladatokat zokniban végzik az órákon résztvevők.

A termet csak az edző/felügyelő személyes jelenléte, szigorú utasítása alapján használhatja az órát látogató gyermek, a gyakorlatokban csak az Ő általa meghatározottak szerint vehet részt.

A szülő köteles gondoskodni arról, hogy betegség, vagy sérülés esetén a gyermek a tanfolyamot, illetve az órát ne látogassa.

Az órák általában 60 percesek – ettől eltérőeket az órarendben jelöljük.

A 4-6 éves gyermekeknél a szülői kíséret kötelező, 7-10 éves kor között ajánlott.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő sérülések, károk megtérítésére az Y Ház nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég nem jogosult a napijegy, havi bérlet stb. ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

Az órákon mobiltelefon használata, testékszerek viselése tilos.

II.4. Zsákoló terem

A zsákoló teremben utcai cipő használata tilos.

A bemelegítést követően érkező vendég csak saját felelősségére vehet részt az órán. A bemelegítés elmaradásából eredő károk megtérítésére az Y Ház nem köteles.

Az órákon a vendégek kötelesek az oktató utasításait követni. Az oktató jogosult az utasításait be nem tartó vendéget az óráról kizárni. Kizárás esetén a vendég, nem jogosult a fel nem használt, megkezdett alkalom ellenértékének – ideértve annak időarányos értékét is – megtérítésére.

Az óra közben használandó eszközök kizárólag rendeltetésüknek, a szolgáltatást igénybe vevő alkatának, és pszichikai, egészségügyi, illetve fizikai állapotának megfelelően, az oktató utasításai szerint használhatók.

A szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek az általuk használat felszereléseket az órát követően alaphelyzetbe visszaállítani, és azokat az eredeti helyükre visszahelyezni.

Az órákon mobiltelefon használata tilos.

II.5. Szauna

A szauna esetén jelen Házirend ismételten és kifejezetten rögzíti, hogy az kizárólag megfelelő pszichés, fizikai és egészségügyi állapotban, saját felelősségre vehető igénybe.

A bérletek a szauna használatát nem foglalják magukba. Ezért a szauna használatát az Y Ház vezetőjével külön kell egyeztetni.

A szauna kizárólag törölköző és arra alkalmas – természet és szauna barát - papucs használata mellett vehető igénybe. A szauna padokra papuccsal fellépni tilos.

A szaunát minden szolgáltatást igénybe vevő személy köteles rendeltetésének megfelelően használni. Fertőző betegek a szaunát nem látogathatják. A szauna használat során minden vendégnek figyelemmel kell lennie saját állapotára, tűrőképességére. A szauna használata során a szolgáltatást igénybe vevő személyek kötelesek mások testi épségére és egészségi állapotára figyelemmel lenni, azt nem veszélyeztetve használni.

  1. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő személy, illetve egyéb személy jelen Házirendbe ütköző magatartást valósít meg, avagy a szolgáltatást igénybe vevő személy egészségügyi, pszichés, illetve fizikai állapota alapján láthatóan nem alkalmas a szolgáltatások igénybe vételére, az Y Ház munkatársa jogosult erre figyelmeztetni.

A Házirend szabályainak megszegése okán adott figyelmeztetés eredménytelensége esetén az Y Ház munkatársa jogosult ezen személyt távozásra felszólítani. Amennyiben a szolgáltatás igénybe vevő személy, több alkalommal a Házirendbe ütköző magatartást tanúsít, az Y Ház üzemeltetőjének döntése alapján a szolgáltatás igénybevételétől időlegesen vagy véglegesen eltiltható.

A kiutasított személy az Y Ház szemben semminemű anyagi megtérítési igényt nem támaszthat.

Az Y Ház munkatársa, intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben, jogosult az illetékes biztonsági szolgálat vagy hatóság értesítésére.

Az Y Ház területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt a szolgáltatást igénybe vevő személy elsődlegesen a recepción köteles késedelem nélkül jelezni továbbá a Y Ház munkatársának kérésére erről jegyzőkönyvben nyilatkozni.

Rendkívüli esemény esetén a következő számok értesítendő:

Mentők: 104
Tűzoltóság: 105
Rendőrség: 107
Általános segélyhívó: 112

Y Ház vezetője : Agócs Tibor 06-70/633-1007

A fenti Házirend hatályos 2016. február 19.

Az Y Ház valamennyi munkatársa nevében köszönjük, hogy elfogadják a Házirendben foglaltakat.